Warunki otwarcia:

 • Otwarcie rachunku bieżącego następuje na podstawie Umowy o prowadzenie rachunków bankowych.
 • Do Umowy winny być dołączone:
  • dokumenty stwierdzające uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie
   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja lub oświadczenie
   o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji,
  • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON),
  • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • inne dokumenty, jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Uwaga: w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze zawierający powyższe informacje,

Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku:

 • Posiadacz rachunku może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi
  na rachunku.
 • Dyspozycje wystawione przez Posiadacza rachunku są realizowane przez Bank
  do wysokości środków będących na rachunku w dniu przeprowadzania operacji.
 • Dyspozycje złożone do godziny ustalonej w umowie rachunku przekazywane
  są do rozrachunku w dniu złożenia, dyspozycje złożone po tej godzinie przekazywane są do rozrachunku w następnym dniu roboczym.
 • Rachunek bieżący pozwala na wykonywanie operacji:
  • gotówkowych: wpłaty na podstawie bankowego dowodu wpłaty, wypłaty
   na podstawie czeku gotówkowego, przy pomocy karty płatniczej, bądź ustnej dyspozycji wyłącznie w Banku prowadzącym rachunek,
  • bezgotówkowych: w formie przelewów z/na rachunek, poleceń zapłaty, przy użyciu kart płatniczych.

 

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu