SMS Banking to nowy sposób na szybki i wygodny kontakt z Bankiem. Z serwisu SMS Banking może korzystać każdy klient posiadający rachunek w Banku Spółdzielczym w Śmiglu.

Serwis SMS Banking jest możliwy w dwóch opcjach:

 • na żądnie klienta - w odpowiedzi na konkretne zapytanie Bank przesyła zwrotny sms z żądanymi informacjami
 • automatycznie - wysyłane są wiadmości informujące klienta o każdej zmianie salda rachunków, po każdym wpływie na rachunek, po każdej wypłacie z rachunku lub na koniec dnia roboczego.

  Usługa dostępna dla użytkowników krajowych sieci telefonii komórkowej.

interfejs mobilnyWersja mobilna usługi Internet Banking to rozwiązanie, które umożliwia obsługę rachunków bankowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, takich jak telefon komórkowy typu smartfon (urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego) lub tablet.

 • Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny.
 • Rachunek przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  i rolników.

Warunki otwarcia:

 • Otwarcie rachunku bieżącego następuje na podstawie Umowy o prowadzenie rachunków bankowych.
 • Do Umowy winny być dołączone:
  • dokumenty stwierdzające uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie
   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja lub oświadczenie
   o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji,
  • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON),
  • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • inne dokumenty, jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Uwaga: w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze zawierający powyższe informacje,

Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku:

 • Posiadacz rachunku może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi
  na rachunku.
 • Dyspozycje wystawione przez Posiadacza rachunku są realizowane przez Bank
  do wysokości środków będących na rachunku w dniu przeprowadzania operacji.
 • Dyspozycje złożone do godziny ustalonej w umowie rachunku przekazywane
  są do rozrachunku w dniu złożenia, dyspozycje złożone po tej godzinie przekazywane są do rozrachunku w następnym dniu roboczym.
 • Rachunek bieżący pozwala na wykonywanie operacji:
  • gotówkowych: wpłaty na podstawie bankowego dowodu wpłaty, wypłaty
   na podstawie czeku gotówkowego, przy pomocy karty płatniczej, bądź ustnej dyspozycji wyłącznie w Banku prowadzącym rachunek,
  • bezgotówkowych: w formie przelewów z/na rachunek, poleceń zapłaty, przy użyciu kart płatniczych.

 

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu