Śmigiel położony jest na wzgórzu (103 m. n.p.m.), 60 km na południe od Poznania, przy trasie drogowej S-5 Poznań - Wrocław. Miasto jest siedzibą władz gminnych oraz lokalnym centrum kulturalnym i ekonomicznym.

Bank Spółdzielczy w Śmiglu powstał 15 maja 1893 roku pod nazwą Bank Ludowy, działający w charakterze spółdzielni kredytowej. Śmigiel jako jedno z miast Wielkopolski, od stu lat będące pod zaborem pruskim, zamieszkiwała ludność polska, niemiecka i żydowska. Polacy musieli ostro konkurować z Niemcami, którzy mieli swoje stowarzyszenia. Dlatego ksiądz Piotr Wawrzyniak - patron polskiej spółdzielczości kredytowej, zainicjował kroki w kierunku powołania takiej spółdzielni w Śmiglu. W tym czasie panoszyła się plaga lichwy, rujnująca polską własność, dlatego Bank miał za zadanie, dzięki tanim kredytom pochodzącym ze środków lokowanych przez bogatsze warstwy, przychodzić z pomocą polskiemu rolnictwu, rzemiosłu i kupiectwu.

Bank funkcjonując w zróżnicowanym narodowościowo społeczeństwie podniósł i umocnił polski stan posiadania w okresie zaborów, odgrywając ważną rolę w walce o polskość.

Po odzyskaniu niepodległości Bank prowadził normalną działalność, gromadził oszczędności, udzielał pożyczek, włączył się również aktywnie do zbierania od obywateli ziemi śmigielskiej wpłat na pożyczkę dla państwa polskiego. Do wybuchu II wojny światowej Bank Ludowy w Śmiglu zajmował się oddłużaniem rolnictwa. Działalność Banku w okresie międzywojennym wypada korzystnie.

Po II wojnie światowej Bank Ludowy rozpoczyna działalność 1 sierpnia 1945 roku. Było to możliwe, gdyż w czasie okupacji w siedzibie Banku działała kasa niemiecka. W strukturze członków, podobnie jak w okresie międzywojennym, przeważali rolnicy.

W roku 1948 na mocy dekretu o reformie bankowej Bank Ludowy w Śmiglu przyjmuje nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza w Śmiglu. Pod tą nazwą działa do 1957 roku, kiedy to powołano do życia Spółdzielnie Oszczędnościowo Pożyczkowe (SOP).

Z początkiem lat pięćdziesiątych rozpoczął się okres centralizacji. Ograniczano samodzielność wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym także banków. Działalność kredytowa opierała się na limitach ustalanych przez bank finansujący, początkowo NBP, następnie Bank Rolny, a od 1975 roku BGŻ. Jednostka nadrzędna miała wpływ na podział czystej nadwyżki oraz na wysokość funduszu płac.

W 1975 roku SOP w Śmiglu na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 roku o prawie bankowym przyjmuje nazwę Bank Spółdzielczy w Śmiglu.

Reforma zapoczątkowana w latach 1989/90 to okres wchodzenia Banku Spółdzielczego w Śmiglu na wolny rynek finansowy. Bank stał się jednostką samodzielną i samofinansującą się. Działając w interesie członków prowadzi działalność bankową osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Bank jest spółdzielnią posiadającą osobowość prawną. Do 1995 roku podlegał pod Bank Gospodarki Żywnościowej w Lesznie, następnie został zrzeszony w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na podstawie umowy zrzeszenia regionalnego. W 2011 roku GBW S.A. zmienia nazwę na SGB-Bank S.A. Równocześnie do tej grupy, dla której GBW S.A. był bankiem zrzeszającym, przystępują banki spółdzielcze. Dzięki temu powstała bardzo silna grupa finansowa, która zrzesza 194 banki spółdzielcze i należy do jednych z najszybciej rozwijających się grup finansowych działających w sektorze bankowości spółdzielczej.

Bank Spółdzielczy w Śmiglu pod względem wielkości należy do średnich w powiecie kościańskim. Działa na terenie miasta i gminy Śmigiel w województwie wielkopolskim. Jest to teren typowo rolno-ogrodniczy, nastawiony głównie na uprawę roślin okopowych, pomidorów oraz pieczarek. Obok obsługi rolnictwa, ogromne znaczenie w działalności Banku ma obsługa bankowa prywatnych przedsiębiorstw handlowych, usługowych i rzemieślniczych, działających na terenie miasta i gminy.

Bank Spółdzielczy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Banku.

Jedną z istotnych dziedzin działalności Banku w zakresie równowagi pieniężno-rynkowej jest gromadzenie wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Przyjmowanie depozytów jest podstawową z usług z tego względu, że obok kapitału własnego jest źródłem finansowania działalności kredytowej banku.

Do podstawowych celów działalności Banku Spółdzielczego w Śmiglu należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej rolnikom, firmom łącznie z budżetem działającym na terenie miasta i gminy oraz osobom fizycznym.

Szerokie grono Klientów, którzy nam zaufali świadczy o tym , że jesteśmy w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji charakterystycznej dla rynku usług bankowych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych produkty bankowe są świadczone na bardzo wysokim poziomie. Poza liniami kredytowymi oferujemy naszym Klientom rachunki bankowe, lokaty terminowe oraz międzynarodowe karty płatnicze. Oferujemy również dostęp do naszych usług za pośrednictwem internetu, telefonu komórkowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były świadczone na najwyższym poziomie przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Siedzibą Banku jest miasto Śmigiel.
Bank   działa na terenie powiatu kościańskiego.
Bank działa również na terenie sąsiednich powiatów: leszczyńskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, gostyńskiego, śremskiego i poznańskiego. Bank jest zrzeszony z SGB- Bank S.A. w Poznaniu tworząc Spółdzielczą Grupę Bankową. Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, zwanego dalej „Systemem Ochrony”, zarządzanym przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.

2022 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu