wkrOd dnia 1 sierpnia 2022 r. możecie Państwo zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”

 Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat  kredytu hipotecznego, jeśli:

 • posiadają Państwo w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej,
 • umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem zostanie złożone oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas:

 • od dnia wpływu Państwa wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z  umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Państwa o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Państwa kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem musicie Państwo złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • Wniosek można złożyć pisemnie (osobiście w siedzibie Banku lub przesyłką pocztową) albo elektronicznie (należy wysłać skan wniosku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • na jednym wniosku można starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki można zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Państwa kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  • 1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Państwa wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • wniosek może złożyć samodzielnie współkredytobiorca – wystarczy, że poinformuje o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa osoba, który spełnia ten warunek,
 • w każdym momencie macie Państwo prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystacie Państwo ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Państwa kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.


Pobierz wniosek

 

 

Wniosek można złożyć pisemnie (osobiście w siedzibie Banku lub przesyłką pocztową) albo elektronicznie (należy wysłać skan wniosku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 506-995-891

2022 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu